bel ons op 0800-2457826

Soorten procedures


aanvraag


Een voorziening op grond van de Wet langdurige zorg ofwel de WMO kan niet worden verkregen zonder dat daarvoor een aanvraag wordt ingediend. Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een WMO-aanvraag, neemt u dan gerust contact met ons op.


Een aanvraag is in principe vormvrij, maar als u zelf een WMO-aanvraag indient, dan adviseren wij u om ervoor te zorgen dat de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en dat u een bewijs heeft van de indiening van de WMO-aanvraag. Het kan zijn dat de gemeente / het CIZ een aanvraagformulier vereist. Het verschilt niet alleen per type aanvraag, maar ook per instantie hoe de aanvraagprocedure verloopt. In principe dient de gemeente / het CIZ binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend een schriftelijk besluit te nemen. Als een besluit u mondeling wordt medegedeeld, vraagt u dan altijd om de toezending van een schriftelijk besluit. Uitsluitend tegen een schriftelijk besluit kan namelijk bezwaar worden ingesteld.


Weigert de gemeente / het CIZ om een besluit schriftelijk aan u te doen toekomen? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een WMO-besluit van de gemeente / het CIZ dan bestaat de wettelijke mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te komen. Een dergelijke procedure moet tijdig worden gestart, aangezien een bezwaarschrit binnen zes weken na dagtekening door de gemeente / het CIZ moet zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat niet tijdig wordt ingediend wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het besluit dat aan u werd verzonden in rechte komt vast te staan. U kunt daar later dan niet meer op terug komen.

Als uw WMO-voorziening is beeindigd ofwel gewijzigd, of uw aanvraag is afgewezen, dan dient u eerst in bezwaarte komen tegen het bestreden besluit, voordat u uw geschil kunt voorleggen aan de bevoegde rechtbank. Het is van belang daarbij uw zaak goed voor te bereiden. In de praktijk kan een bezwaarprocedure gecompliceerd verlopen, doordat het de indiener niet duidelijk is welke gevolgen bepaalde besluiten kunnen hebben. Niet alleen ontvangt u vaak meerdere besluiten waartegen afzonderlijk bezwaar dient te worden gemaakt, ook is het vaak onduidelijk of een brief aan u als belanghebbende daadwerkelijk een besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als niet vanaf het eerste moment aan een belanghebbende duidelijk is welke gevolgen de gemeente / het CIZ voor ogen had met de beschikking, kan dat grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van de bezwaar- of beroepsprocedure. Fouten die in de aanvang van een procedure zijn gemaakt zijn door de werking van de Algemene wet bestuursrecht achteraf vaak niet te herstellen indien niet adequaat wordt gereageerd. De wet verbindt verschillende consequenties aan verschillende beschikkingen. Ook kan het voorkomen dat men niet aan de inhoudelijke (feitelijke) redenen voor een bezwaarprocedure toekomt, omdat een afwijzing van een aanvraag berust op gebreken in de aanvraag. Iedere procedure verdient daarom apart en zorgvuldig te worden bekeken, om er zeker van te zijn dat uw bezwaren op de juiste manieren kenbaar worden gemaakt. Een ervaren advocaat kent de juridische valkuilen en kan u hiervoor behoeden.

Als u ontvankelijk bent in uw bezwaren ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waarbij u uw bezwaren mondeling kunt toelichten. Een bezwaarcommissie is verplicht u in de gelegenheid te stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. Ook hiervoor geldt dat het belanghebbenden vaak niet duidelijk is welke gevolgen de toelichting en het ingediende bezwaarschrift uiteindelijk hebben voor de heroverweging in de bezwaarprocedure. U doet er daarom goed aan professionele rechtshulp in te schakelen. Onze advocaten staan u ook graag bij tijdens de mondelinge behandeling ter hoorzitting.

De gemeente / het CIZ dient in de bezwaarprocedure alle feiten en omstandigheden te wegen, waaronder uw persoonlijke belangen en omstandigheden. Juist in WMO zaken zijn uw persoonlijke belangen en omstandigheden van essentieel belang. Na afloop van de procedure ontvangt u een beslissing op bezwaar, waaruit blijkt of de gemeente / het CIZ uw bezwaren gegrond of ongegrond verklaart. Bent u het niet eens met dit nieuwe besluit, dan kunt u daartegen in beroep bij de bevoegde rechtbank. Kijk voor meer informatie over een beroepsprocedure op 'beroep' hieronder.

Heeft u een WMO-besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent, en wilt u direct (online) hulp bij uw bezwaarprocedure? Klik dan op het contactmenu op deze site. Een advocaat met ruime ervaring op het gebied van bezwaarprocedures staat u graag bij in het geschil met de gemeente / het CIZ.

Voorlopige voorzieningprocedure

spoedprocedure

Het uitblijven van een gunstig WMO-besluit van het CIZ / de gemeente kan moeite veroorzaken om in het levensonderhoud ofwel de zorgbehoefte te voorzien. Vaak stapelen de financiele problemen zich op bij het uitblijven van juiste betalingen ofwel de juiste zorg. Als uw WMO-aanvraag wordt afgewezen, of als uw lopende WMO-voorziening tussentijds wordt gewijzigd ofwel wordt beeindigd, dan moet er snel worden gehandeld. Bij het uitblijven van betalingen is het vaak verstandig om een afwijzing zo snel mogelijk aan een rechter voor te leggen, ook vanwege de duur van een bezwaar- of beroepsprocedure. De uitkomst van die procedures kan vanwege de financiele nood vaak niet worden afgewacht. Ook in dit geval is het daarom raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een ervaren advocaat, die namens u een spoedprocedure aanhanging kan maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Deze kan een voorlopig oordeel geven over uw lopende procedure, en de gemeente / het CIZ verplichten betalingen (voorschotten) te verrichten.

Heeft u acute financiële problemen doordat u geen WMO-voorziening (meer) ontvangt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via het contactformulier op deze site.

(hoger) beroepsprocedure


Bent u niet tevreden bent met de uitkomst van een bezwaarprocedure, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de bestuursrechter van de bevoegde rechtbank in uw arrondissement. Een beroepschrift tegen een beslissing op bezwaar van de gemeente / het CIZ dient binnen zes weken na dagtekening van dit besluit door de rechtbank te zijn ontvangen. Ook voor deze procedure geldt dat alleen een beroepschrift dat binnen de in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven termijn door de bevoegde rechtbank is ontvangen in behandeling wordt genomen.

De bestuursrechter beoordeelt de beslissing op bezwaar van uw gemeente, en houdt zich daarbij strikt aan de voorgeschreven vereisten die volgen uit de wet. Kennis van zowel de Algemene wet bestuursrecht, de WMO, alsmede van de Wet langdurige zorg is hierbij van belang, aangezien aan alle formele vereisten voor zowel de beroepsprocedure als de eerdere bezwaarprocedure(s) moet zijn voldaan. Vaak is er sprake van diverse besluiten, die afzonderlijk van elkaar worden behandeld. Hoewel het instellen van een beroepsprocedure in de regel niet gecompliceerd is, is er in de praktijk vaak sprake van verschillende procedures en (deel)besluiten die onderling samenhangen. Voor een belanghebbende is vaak onduidelijk welke gevolgen bepaalde (deel)besluiten nou eigenlijk hebben, wat kan leiden tot onaangename verrassingen tijdens de behandeling van het beroepschrift. Zo is het zaak om alle overwegingen van de gemeente / het CIZ aan te vechten. Blijft dit achterwege, dan kan de rechtbank een beroepschrift geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat u dan aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak niet toekomt. U kunt daar in een later stadium niet meer op terug komen. Ten slotte is kennis van recente rechtspraak (jurisprudentie) bij een procedure voor de bestuursrechter noodzakelijk.

Ervaren advocaten kunnen u voor inhoudelijke en procedurele hindernissen behoeden, en ervoor zorg dragen dat uw argumenten duidelijk en volledig aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. Bijna altijd is goedkope of kosteloze rechtsbijstand mogelijk, wel moet u bij een procedure rekenen met het griffierecht ten bedrage van € 47,00. Neemt u voor meer informatie omtrent beroepsprocedures vrijblijvend contact op via het contactformulier op deze site. U ontvangt spoedig een reactie.